Update WordPress

Hướng dẫn update themes và plugins trả phí

Hướng dẫn update themes và plugins trả phí khi không có membership hoặc key bản quyền. WordPress themes và plugins trả phí thường không thể update thông qua WordPress Dashboard giống như những sản phẩm miễn phí khác, nếu bạn không có thông tin đăng nhập tài khoản (membership) hoặc key bản quyền (license). Sở …